สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “ห้องเวรชี้: ลดปริมาณคดีหรือลดทอนสิทธิ?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “ห้องเวรชี้: ลดปริมาณคดีหรือลดทอนสิทธิ?” จัดโดยศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ทางระบบ Cisco Webex Meetings เสวนาวิชาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิชา น.725 กฎหมายการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ผู้กล่าวเปิดการเสวนา ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้บรรยายประจำวิชา กฎหมายการบริหารงานยุติธรรม / ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากร คุณมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา คุณปรเมศวร์ อิทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง

Share
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “7 ปี พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ : ศักดิ์ศรี เสมอภาค เป็นธรรม?”

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “7 ปี พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ : ศักดิ์ศรี เสมอภาค เป็นธรรม?” จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30-12.30 น. Facebook Live ทาง Facebook Page : ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://www.facebook.com/tulawcenter.org วิทยากร ศาสตราจารย์

Share
ภาพบรรยากาศการแถลงแนวทางการบริหารคณะนิติศาสตร์ของผู้ตอบรับการทาบทาม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

ภาพบรรยากาศการแถลงแนวทางการบริหารคณะนิติศาสตร์ของผู้ตอบรับการทาบทาม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 402 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Share
TU Law Special Lecture Series 2022 Season 3 : European Commercial Law (English Version)

TU Law Special Lecture Series 2022 Season 3 : European Commercial Law Invitation to all Faculty of Law, Thammasat University students to attend the following special lectures; – 6 June

Share
รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition Academic Year 2021)

รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition Academic Year 2021) จัดโดย ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดการ* – ระยะเวลารับสมัคร 16-30 มิถุนายน 2565 – ปฐมนิเทศและแจกโจทย์คำถามที่ใช้ในการแข่งขัน 6 กรกฎาคม 2565

Share
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ห้องเวรชี้ : ลดปริมาณคดี หรือลดทอนสิทธิ?”

ศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มธ. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ห้องเวรชี้ : ลดปริมาณคดี หรือลดทอนสิทธิ?” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น.. ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meeting  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง https://bit.ly/3FSNITG หรือสแกน QR Code จากภาพ

Share