ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะผู้วิจัย ซึ่งได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดี เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย: มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะผู้วิจัย ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดี เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย: มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย (The research of corruption in policy : legal measures to control and protect corruption in policy problem in Thailand) ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะผู้วิจัยประกอบด้วย ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผล นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผล นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2562 ได้แก่นางสาวภาณพิศุทธ์ บุญตรา และนายพชร วัฒนสกลพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโท-เอก ประจำศูนย์รังสิตครั้งที่1/2561 สาขากฎหมายภาษี

รายละเอียด

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโท-เอก ประจำศูนย์รังสิตครั้งที่1/2561 สาขากฎหมายอาญา

รายละเอียด

Read more

ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท – เอก ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท - เอก ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขากฎหมายมหาชน

Read more

ประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบปลายภาค วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา หลักสูตรภาคบัณฑิต ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบปลายภาค วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา หลักสูตรภาคบัณฑิต ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง วันสอบ ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลาสอบ 17.30-20.30 น. จำนวนข้อสอบ 5 ข้อ ข้อ 1 มี 20 คะแนน ข้อ 2 มี 15 คะแนน ข้อ 3 มี 15 คะแนน ข้อ 4 มี 10 คะแนน ข้อ 5...

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ

  ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ    

Read more

ประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561  วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต วิชา : น.300 กฎหมายลักษณะครอบครัว สถานที่สอบ : ห้อง PINKLAO 2 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัลซิตี้ 800 ถนน บรมราชชนนี เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ดาวน์โหลดรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561   

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนำเสนอบทความวิชาการ/บทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการนำเสนอบทความวิชาการ/บทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561ได้ที่นี่

Read more

ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเขียนบทความวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน

  ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการเขียนบทความวิชาการได้ที่นี่

Read more