ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.110 กฎหมายอาญา-ภาคทั่วไป

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.110 กฎหมายอาญา-ภาคทั่วไป Section ที่รับสมัคร ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 1 ผู้บรรยาย ศ.ณรงค์ ผศ.สาวตรี รศ.ดร.ณภัทร สัมมนาโดย อ.เพียรรัตน์ จำนวน 4 คน ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 2 ผู้บรรยาย ศ.ดร.สุรศักดิ์ รศ.ดร.ปกป้อง สัมมนาโดย อ.คงสัจจา จำนวน 4 คน ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ผู้บรรยาย ศ.ดร.ทวีเกียรติ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.300 กฎหมายลักษณะครอบครัว

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.300 กฎหมายลักษณะครอบครัว Section ที่รับสมัคร ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ผู้บรรยาย ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ จำนวน 2 คน ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ผู้บรรยาย ศ.ดร.ไพโรจน์ ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ และอ.ดร.เอมผกา จำนวน 2 คน คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 4 (หมายเหตุ Section ภาคบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาภาคปกติเป็นผู้ช่วยอาจารย์) มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน ลักษณะของกิจกรรม ร่วมกับผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ศ.ดร.ไพโรจน์ และอ.ดร.เอมผกา ในการตรวจการบ้านวิชา...

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขากฎหมายภาษี ศูนย์รังสิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขากฎหมายภาษี วุฒิปริญญาโท-เอก 1 อัตรา ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต รับสมัครถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2MjvAtf

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 %

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นมา และทางมหาวิทยาลัยได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษาที่ 1/2562 นี้ มหาวิทยาลัยจะมีการกวดขันวินัยจราจร และการสวมหมวกนิรภัย ทุกประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบการจราจรที่อาจมีการชะลอตัวบ้าง จึงขออภัยมา ณ ที่

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์วิชา น. 160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง / อ.ศุภวิช สิริกาญจน / อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ / อ.กิตติภพ วังคำ คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป มีวินัยในการทำงาน หมายเหตุ รับสมัครเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ไม่ใช่ภาคปกติ...

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรนานาชาติ) ประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรนานาชาติ) ประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดาวน์โหลดรายละเอียด

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดรายละเอียด

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตั้งแต่ชั้นปี 2 ขี้นไป มีผลการเรียนทางด้านกฎหมายตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีความประพฤติเรียบร้อย มีวินัยในการทำงาน ลักษณะการทำงาน ช่วยตรวจแบบฝึกหัดและให้คำแนะนำในการเรียน การเขียนตอบข้อสอบแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงานตามอัตราที่คณะฯกำหนด โดยคิดเป็นรายชั่วโมงต่อการทำงาน ใบประกาศนียบัตรและประสบการณ์ในทางวิชาการ รายละเอียดอื่น ๆ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 สิงหาคม 2562 วันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์...

Read more

ประกาศ

โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ขอขยายเวลาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 และรอบที่ 2) และการจดทะเบียนลักษณะวิชา

  โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ขอขยายเวลาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (ทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2) และชำระค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา *การยื่นเอกสารสามารถยื่นในวันเวลาราชการเท่านั้น ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ปี 2562 ขั้นตอนการชำระค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา ตัวอย่างการส่งเอกสารระดับปริญญาตรี แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (ต่างประเทศ)   ส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนที่ https://goo.gl/vwW252  

Read more

ประกาศ

โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบแรก) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และและการจดทะเบียนลักษณะวิชา และเอกสารที่ต้องดาวน์โหลด

ประกาศโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ปี 2562 ตัวอย่างการส่งเอกสารระดับปริญญาตรี แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (ต่างประเทศ)   ส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนที่ https://goo.gl/vwW252

Read more