ประกาศ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต

ตารางสอบ1-2561   นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ที่  https://www.reg.tu.ac.th    หัวข้อตารางเรียน/สอบ หมายเหตุ  ตารางสอบนี้เฉพาะรายวิชาที่มีการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ห้องสอบ  SC =  อาคาร SC ห้องสอบ  LC1 = อาคาร บร.1 ห้องสอบ น.  =  อาคารคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read more

Read More
ประกาศ

ขอเชิญผู้สนใจ ดาวน์โหลด วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 13 ฉบับที่ 17 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561)

  หน้าปก บทบรรณาธิการ สารบัญ ปกหลัง บทความ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการควบคุมแรงงานทางทะเลตามกฎหมายไทย     มัธยะ  ยุวมิตร วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... : การกำกับดูแลการลากจูงเรือ     ประภาพรรณ  จินดามัย วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... : การสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ      อชิชา  พานิชา การคุ้มครองผู้บริโภคกรณีการปล่อยมลพิษในรถยนต์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานบังคับ        นวลกมล  ยูถะสุนทร สรุปคำพิพากษา สรุปคำพิพากษาคดี Denise McDonagh v Ryanair ...

Read more

ประกาศ

ขอเชิญผู้สนใจ ดาวน์โหลด วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 13 ฉบับที่ 16 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2561)

หน้าปก บทบรรณาธิการ สารบัญ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การควบคุมการให้บริการรถยนต์ร่วมเดินทางผ่านแอปพลิเคชันพกพา: กรณีศึกษากฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย      กรชนก สุริยาเรืองฤทธิ์ และเสฏฐพงศ์ ไปวันเสาร์ The unclear legal status of sharing economy company and its consequences: Case study on the transportation network companies   Kanyawee Limsuwan En Route to...

Read more

ประกาศ

ขอเชิญผู้สนใจ ดาวน์โหลด วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 12 ฉบับที่ 15 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560)

หน้าปก บทบรรณาธิการ สารบัญ การใช้อินเตอร์เน็ตไร้สายบนเครื่องบินในกฎหมายประเทศฝรั่งเศส     อรัชมน พิเชฐวรกุล การยกเว้นความรับผิดตามสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจการบินระหว่างประเทศและการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายของผู้โดยสารในกรณียกเลิกเที่ยวบิน       สุรางคนา  ล่ำรุ่งเรือง และ วิรตี  ศิริยุทธ์วัฒนา การกำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุในการขนส่งของประเทศแคนาดา      สุวิตา ช่วยพิทักษ์ และ ณิชกานต์ รัตนเดช บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review): EU Legal Framework for Safeguarding Air Passenger...

Read more

ประกาศ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 61 เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

E-Book รายงานผลการดำเนินงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 กรกฎาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560)

E-Book รายงานผลการดำเนินงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560) สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Read more

ประกาศ

จองโควต้ารายวิชา คณะนิติศาสตร์ รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต

http://203.131.212.229:84 วันจองโควต้ารายวิชา รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 รหัสนักศึกษา 55-58 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 รหัสนักศึกษา 59 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 รหัสนักศึกษา 60 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2561 รหัสนักศึกษา 61 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลโควต้ารอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ***หมายเหตุ สำหรับการลงทะเบียนวิชา น.161...

Read more

ประกาศ

เค้าโครงการบรรยาย ประกอบการจองโควต้าวิชา น. 230 เอกเทศสัญญา 1 กลุ่มบรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์, ผศ.ดร.สุรศักดิ์

เค้าโครงการบรรยาย ประกอบการจองโควต้าวิชา น. 230 เอกเทศสัญญา 1 กลุ่มบรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์, ผศ.ดร.สุรศักดิ์ สำหรับภาค 2/2561 (ศูนย์รังสิต) สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Read more

ประกาศ

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 2/2561

รายละเอียด  Time Table 2-2561 วันจองโควต้ารายวิชา รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 รหัสนักศึกษา 55-58 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 รหัสนักศึกษา 59 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 รหัสนักศึกษา 60 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2561 รหัสนักศึกษา 61 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลโควต้ารอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ***หมายเหตุ...

Read more