ประกาศ

การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้ผู้มีสิทธิสอบ (รอบที่ 2) เข้าไปที่ https://forms.gle/yG6kdjMDDarYAvx89 โดยใน link ดังกล่าว จะมีคำถามซึ่งท่านต้องตอบ รวมถึงโจทย์หัวข้อเขียนเรียงความซึ่งปรากฏในตอนท้าย ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบต้องใช้อีเมล @gmail.com หรือ Google Account ในการเข้า link ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ส่งคำตอบภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)  

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษา โครงการผู้ช่วยอาจารย์เพื่อสนับสนุนการสอนออนไลน์ ประจำภาค 1/2563 (ศูนย์รังสิต)

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 กรอกใบสมัครได้ที่ CLICK เนื่องจากการเรียนการสอนในภาค 1/2563 ของคณะนิติศาสตร์ในบางรายวิชา อาจมีรูปแบบการสอนผสมทั้งการสอนในชั้นเรียนและการสอนออนไลน์ คณะนิติศาสตร์ จึงประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในรายวิชานั้น ๆ เพือเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ รายละเอียด รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ สำหรับวิชาบังคับ ทุกวิชา และทุกกลุ่มบรรยาย (Section) กลุ่มบรรยาย ละ 2 คน หมายเหตุ โครงการนี้ เป็นคนละโครงการกับโครงการผู้ช่วยอาจารย์ในการตรวจการบ้านให้นักศึกษารุ่นน้อง สำหรับโครงการหลัง จะรับสมัครประมาณเดือนสิงหาคม จะมีการอบรมโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ที่กำลังศึกษาในวิชาและ Section...

Read more

ประกาศ

ขยายเวลารับผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลเสนีย์ ปราโมช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

ขยายเวลารับผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลเสนีย์ ปราโมช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับการรับสมัครกรณีทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563

  1.ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ 2. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน

Read more

ประกาศ

ประกาศ รายชื่อและเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และจดทะเบียนลักษณะวิชา โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบแรก) ปีการศึกษา 2563 ขยายระยะเวลาจนถึง วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

ประกาศ รายชื่อและเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และจดทะเบียนลักษณะวิชา โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบแรก) ปีการศึกษา 2563 ขยายระยะเวลาจนถึง วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและการจดทะเบียนรายวิชา การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (รอบแรก) 2563    

Read more

ประกาศ

การกรอกแบบฟอร์มผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ (สำหรับการรับสมัครกรณีทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น สำหรับการสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้สอบผ่านข้อเขียนสำรองจะต้องตอบคำถามในลิงก์แบบฟอร์ม https://bit.ly/371otgw พร้อมกับแนบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) หรือใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือคำร้องขอส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาล่าช้า (หากไม่สามารถนำหลักฐานดังกล่าวมาแสดงภายในเวลาที่กำหนดได้) ทั้งนี้ ท่านจะต้องตอบคำถามในแบบฟอร์ม พร้อมแนบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ภายในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. หากเกินกำหนดเวลา จะถือว่าท่านไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ และสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศ

ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลด วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 8 ฉบับที่ 8

ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลด วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 8 ฉบับที่ 8  

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาตร์ (สำหรับกรณีทั่วไป) อย่างไม่เป็นทางการ

  ดูประกาศได้ที่   Click Link

Read more