ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ฉบับที่ ๑ เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ฉบับที่ ๑ เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก

Read more

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ เรื่องห้องคณะนิติศาสตร์ในวันซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร และวันพระราชทานปริญญาบัตร

ประชาสัมพันธ์ ตึกคณะนิติศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์) เปิดให้บริการวันซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 1 เมษายน 2562 วันพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 และ 8 เมษายน 2562 👉 ห้องพักสำหรับผู้ปกครอง (ห้องบรรยาย LT.1 และ คอมมอนรูม) วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 07.00 – 20.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 07.00 – 20.00 น. วันที่ 8...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปัญหาในทางกฎหมายว่าด้วยสถานะและผลการออกคำสั่งของแพทยสภาในประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร สำหรับดาวน์โหลด

  รายงานฉบับสมบูรณ์ ปัญหาในทางกฎหมายว่าด้วยสถานะและผลการออกคำสั่งของแพทยสภาในประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ. มีนาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ปัญหาในทางกฎหมายว่าด้วยสถานะและผลการออกคำสั่งของแพทยสภาในประเทศไทย

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Read more

ประกาศ

เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา น. 301 กฎหมายลักษณะมรดก ภาคบัณฑิต สำหรับดาวน์โหลด

นักศึกษาหลักสูตรภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ที่ศึกษาวิชา น. 301 กฎหมายลักษณะมรดก สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายของผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง (ไฟล์ pdf แบบ 4 ช่อง) ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1UZHpD7FYeY7PrxPSX-OKW8-2FJxCsVLD

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผล ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 4 อันดับ จากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบแรก

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) และได้มีการแข่งขันรอบแรก ในวันพุธที่ 27 และพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ขอประกาศผล ทีมทีได้คะแนนรวมสูงสุด 4 อันดับ ดังนี้ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 95.67...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 1. บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จำนวน 754 คน จุดนัดพบที่ คณะนิติศาสตร์ เวลา 07.30 น. 2. ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ และโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ จำนวน 206 คน จุดนัดพบที่ คณะนิติศาสตร์ เวลา 08.00 น. ดาวน์โหลดกำหนดการ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประชาคม

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อให้กรรมการสรรหาฯชี้แจงกระบวนการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารภายในคณะฯ วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ มธ. ท่าพระจันทร์ และประชุมทางไกลผ่านระบบ Teleconference ไปยังห้องประชุม 402 มธ. ศูนย์รังสิต และห้องประชุม 2301 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น มธ. ศูนย์ลำปาง

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่ https://goo.gl/xxPoeB

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผล 16 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันรอบแรก การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019)

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสมัครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) นั้น ขอประกาศผล ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันรอบแรก จำนวน 16 ทีม ดังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ...

Read more