ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบวัดความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

  ดาวน์โหลดประกาศ  Click Link  

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ตัวอย่างวิธีเขียนข้อสอบส่งแบบออนไลน์ สำหรับการสอบปลายภาค 2/2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวอย่างวิธีเขียนข้อสอบส่งแบบออนไลน์ สำหรับการสอบปลายภาค คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขั้นตอนแรก : เข้าสู่ระบบ Google Classroom ขั้นตอนที่สอง : ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบและข้อสอบ นักศึกษาสามารถเลือกดูกระดาษคำตอบในคอมพิวเตอร์/มือถือ หรือปรินท์เป็นกระดาษออกมาก็ได้ ขั้นตอนที่สาม : เริ่มลงมือทำข้อสอบ นักศึกษาสามารถเลือกใช้วิธีพิมพ์ หรือเขียนก็ได้ (วิดีโอนี้เป็นตัวอย่างสาธิต กรณีนักศึกษาเลือกวิธีเขียน) สามารถเขียนบนกระดาษ หรือเขียนบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น iPad ข้อแนะนำ ขอให้เขียนด้วยลายมืออ่านง่าย เช่น เขียนอักษรตัวใหญ่ มีหัว ขั้นตอนที่สี่ : สแกนกระดาษคำตอบ นักศึกษาสามารถเลือกใช้วิธีถ่ายภาพ หรือสแกนกระดาษคำตอบก็ได้ อย่างไรก็ตาม คณะฯ...

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่

Read more

ประกาศ

ประมวลข้อกำหนดและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ COVID-19 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประมวลข้อกำหนดและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ COVID-19 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเป็นระบบและชัดเจนจึงได้ประมวลรวมไว้ในประกาศฉบับเดียวกัน ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563

Read more

ประกาศ

ขอให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบอีเมล @dome.tu.ac.th และให้ตอบรับคำเชิญที่ส่งไป

ขอให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบอีเมล @dome.tu.ac.th และให้ตอบรับคำเชิญที่ส่งไป เพื่อที่จะได้รับข่าวสาร รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น ประกาศต่าง ๆ ของคณะฯ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

Read more

ประกาศ

การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้จากอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์”

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "แรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้จากอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์" ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/3cfo5gq

Read more

ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 1)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

ประกาศ

โครงการอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ” รุ่นที่ 9 เปิดรับสมัครแล้ว

โครงการอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ” รุ่นที่ 9 เปิดรับสมัครแล้ว รายละเอียดโครงการอบรม: http://www.law.tu.ac.th/intertrade/ สมัครอบรมที่: https://cutt.ly/seBOALu สนใจติดต่อ Line: @leteclawtu Tel: 02-613-2139 Email: letec@tu.ac.th

Read more

ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อ Click Link

Read more